รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 มีนาคม 2560 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล164,590,28510.13
2. นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง80,396,4544.95
3. บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด77,880,0004.79
4. นายจิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์72,691,4114.47
5. นายยรรยง นิติสาโรจน์67,486,7244.15
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด65,463,1854.03
7. นายชวลิต ลิ่มพานิชย์64,899,9953.99
8. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล54,816,7653.37
9. นางสาวพัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ50,117,6453.08
10. นายภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์32,142,0001.98
11. บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)350,000.02
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ894,347,01455.04
รวม
1,625,181,478 100.00