สิ่งที่ส่งมาด้วย (PDF)
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐
๑. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙
๒. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๐
๓. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
๔. รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
๕. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
๖. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. และ ค.
๗. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๙
๘. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
๙. ข้อบังคับบริษํทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
๑๐. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม


Latest News
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๐
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙


* If you can not read our files, please download plug-in. Download