สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 2558 2559 2560
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 12,740 12,565 10,102
หนี้สินรวม 2,847 1,328 2,007
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,893 11,237 8,094
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 406 406 406
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการผลิต ขาย และบริการ 13,362 9,690 1,005
ต้นทุนจากการผลิต ขาย และบริการ 9,431 8,149 1,410
กำไรขั้นต้น 3,931 1,541 (405)
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่ไม่ปันส่วนเข้าต้นทุนโครงการ - - 401
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 204 166 208
รายได้อื่น 201 330 153
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 852 63 305
หนี้สงสัยจะสูญ - - 772
สิทธิเรียกร้องที่รอผลของคดีความ - - 473
ค่าความเสียหายจากคดีความ - - 110
กำไรจากการดำเนินงาน 3,076 1,642 (2,471)
ดอกเบี้ยจ่าย 4 4 4
ภาษีเงินได้ 477 274 35
กำไร(ขาดทุน)ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย - (2) (14)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,595 1,366 2,496
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 2560
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.42 15.90 (40.25)
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.13 13.61 (216.73)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 19.39 10.78 (22.19)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 28.93 12.91 (25.19)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.12 0.25
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้น 1) (บาท) 1.60 0.84 (1.54)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2) (บาท) 6.09 6.91 4.98
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.37 0.39 N/A

หมายเหตุ :
1) กำไรต่อหุ้น = กำไรสุทธิสำหรับปี หารด้วย จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผล โดยถือเสมือว่าการแตกหุ้นและการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน
2) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น = ส่วนของผู้ถือหุ้น หารด้วย จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ วิธีการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญเช่นเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น