สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 2557 2558 2559
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 14,023 12,740 12,565
หนี้สินรวม 5,978 2,847 1,328
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,045 9,893 11,237
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 369 406 406
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการผลิต ขาย และบริการ 11,737 13,362 9,690
ต้นทุนจากการผลิต ขาย และบริการ 8,689 9,431 8,149
กำไรขั้นต้น 3,048 3,931 1,541
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 147 204 166
รายได้อื่น 317 201 330
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 160 852 63
กำไรจากการดำเนินงาน 3,058 3,076 1,642
ดอกเบี้ยจ่าย 3 4 4
ภาษีเงินได้ 427 477 274
กำไร(ขาดทุน)ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย - - 2
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,627 2,595 1,366
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.97 29.42 15.90
อัตรากำไรสุทธิ (%) 32.08 19.13 13.61
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 20.96 19.39 10.78
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 36.93 28.93 12.91
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.84 0.29 0.12
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้น 1) (บาท) 1.62 1.60 0.84
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2) (บาท) 4.95 6.09 6.91
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.53 0.37 N/A

หมายเหตุ :
1) กำไรต่อหุ้น = กำไรสุทธิสำหรับปี หารด้วย จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผล โดยถือเสมือว่าการแตกหุ้นและการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน
2) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น = ส่วนของผู้ถือหุ้น หารด้วย จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ วิธีการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญเช่นเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น