ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 และมีประสบการณ์ในธุรกิจแปรรูปเหล็กมากว่า 43 ปี โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย

บริษัทฯ มีฐานการผลิตหลัก ได้แก่ โรงประกอบโครงสร้างเหล็กที่จังหวัดชลบุรี โรงประกอบโครงสร้างเหล็กที่จังหวัดระยอง โรงประกอบท่อที่อำเภอศรีราชา และโรงประกอบโรงงานสำเร็จรูป ที่ท่าเรือแหลมฉบัง มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 115,000 ตัน/ปี โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตที่ ประมาณร้อยละ 8 ของกำลังการผลิตรวม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 5 บริษัท คือ บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด ("STIT") บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ("STPS") บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ("STPL") ทั้งนี้ บริษัท เอสทีไอที จำกัด มีบริษัทย่อย คือ บริษัท เอสทีไอที 2011 จำกัด (“STIT 2011") และ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์วิสเซส จำกัด มีบริษัทย่อย คือ บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ("WPP") โดยมีรายละเอียดดังนี้ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว
(บาท)
สัดส่วนที่ บริษัทถือหุ้น (%)
บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้เช่าเครื่องมือ เครื่องจักรในการก่อสร้าง 135,000,000 100
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ
เซอร์วิสเซส จำกัด
บริการงานก่อสร้าง 410,000,000 100
บริษัท เอส ที ไอ ที 2011 จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้เช่าเครื่องมือ เครื่องจักรในการก่อสร้าง 66,033,000 100
(ผ่าน STIT)
บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชน 700,000,000 60
(ผ่าน STPS)
บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด โลจิสติกส์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000 100

พันธกิจ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจแปรรูปโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม


วิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจแปรรูปโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจพลังงานและส่งออกไปทั่วโลก ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิต และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นให้มีความสามารถในการแข่งขันตลอดเวลา และมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในด้านการผลิต
  (ก) คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐาน
  (ข) ส่งมอบงานตรงเวลา
  (ค) ควบคุมงบประมาณ
  (ง) ปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
  (จ) ฐานลูกค้าเดิมที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 2. การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตและสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์

กลยุทธ์

กลยุทธของบริษัท ฯ เพื่อให้องค์กรได้เติบโต มั่นคง มีดังนี้คือ

 1. มุ่งเน้นความพีงพอใจของลูกค้า การส่งมอบงาน ตรงเวลา และการปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
 2. การบริหารงานที่มีศักยภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 3. รักษาความมั่งคงทางการเงิน และบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. หาโอกาสธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ขยายการเติบโตในธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก โดยสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. งานออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering) เป็นการให้บริการงานแบบและเขียนแบบรายละเอียดงานโครงสร้างเหล็ก และระบบท่อ โดยใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความสามารถเฉพาะด้านและมีประสิทธิภาพสูง

 2. งานแปรรูปเหล็ก (Fabrication) เป็นการให้บริการแปรรูปโครงสร้างเหล็กและระบบท่อ รวมทั้ง งานเหล็กประเภทอื่นๆ โดยงานแปรรูปจะดำเนินการในโรงงานของบริษัทที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

 3. งานก่อสร้าง (Construction) เป็นการให้บริการก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยงานก่อสร้างนี้ จะดำเนินการที่ที่ตั้งของแต่ละโครงการ หรือหากเป็นโรงงานสำเร็จรูป (Module) ก็จะดำเนินการก่อสร้างที่โรงประกอบของบริษัท แล้วจึงทำการเคลื่อนย้าย Module ไปติดตั้งที่ที่ตั้งของโครงการทั้งในและต่างประเทศ
 4. งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท เช่น สิ่งปลูกสร้างในทะเล สิ่งปลูกสร้าง บนบก ท่อส่ง สถานที่กักเก็บปิโตรเลียม สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์และวัสดุอื่นใด ที่ใช้ในการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจําหน่ายปิโตรเลียม เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) บริษัทให้บริการแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก โดยใช้เหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โครงสร้างเหล็กที่บริษัทรับดำเนินการเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ ดังเช่น
  1. โครงสร้างเหล็กของอาคารในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น
  2. โครงสร้างเหล็กที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารสูง อาคารสนามบิน หรือโครงสร้างหลังคา (Roof Structure) ของอาคารประเภทต่างๆ
  3. โครงสร้างเหล็กในงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น สะพาน ทางยกระดับ เป็นต้น

 2. ระบบท่อ (Piping) บริษัทให้บริการประกอบท่อ และติดตั้งระบบท่อ ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมีและงานนอกชายฝั่งทะเล เป็นต้น การประกอบท่อส่วนใหญ่จะดำเนินการที่โรงงานของบริษัท ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ออกแบบ เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการติดตั้งที่โครงการ หลังจากนั้นจะนำไปประกอบเป็นระบบท่อที่ที่ตั้งของโครงการ บริษัทได้ทำการประกอบและเชื่อมท่อ รวมทั้งติดตั้งให้กับโครงการต่างๆ ภายในประเทศและได้ส่งออกให้กับหลายโครงการในต่างประเทศทั่วโลก

 3. โรงงานสำเร็จรูป (Module) บริษัทดำเนินธุรกิจการประกอบโรงงานสำเร็จรูป ( Module) ที่โรงประกอบของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ใกล้ และมีทางออกสู่ทะเลที่มีน้ำลึก เพื่อความสะดวกในการขนส่งโครงสร้างระบบขนาดใหญ่นี้ไปยังที่ตั้งของโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงงานสำเร็จรูปเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆ เช่น โครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ ภาชนะความดัน เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆตามแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โรงงานสำเร็จรูปส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่องานก่อสร้างที่อยู่นอกชายฝั่งทะเล แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งทะเล รวมไปถึงโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บนฝั่งทั่วไปที่มีข้อจำกัดในด้านสถานที่เพื่อการก่อสร้าง หรือขาดแคลนแรงงานและมีต้นทุนแรงงานสูง หรือต้องการลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง หรือมีความจำเป็นอื่นๆที่ต้องลดปริมาณการทำงานในบริเวณที่ตั้งโครงการ เป็นต้น

 4. งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ (Other Steelwork) นอกจากผลิตภัณฑ์หลัก 3 ประเภทข้างต้นแล้ว บริษัทยังให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ภาชนะความดัน (Pressure Vessel) ถัง (Tank) ผลิตภัณฑ์หม้อกำเนิดไอน้ำประเภทต่างๆ (Boiler and HRSGs) เป็นต้น โดยพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของ ขนาดโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน กำลังการผลิต ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และประสบการณ์ ความชำนาญของบุคคลากรในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท


บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้นล้วนถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับงานก่อสร้างโครงการสำคัญประเภทต่างๆ เช่น สะพาน อาคาร อาคารที่พักโดยสารของสนามบิน และในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้น หากผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้ นอกจากบริษัทฯ จะมุ่งเน้นคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริการที่ดีให้กับลูกค้า และการส่งออกงานที่มีคุณภาพไปทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศหลายแห่ง เช่น

 1. ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2015 สำหรับงานผลิตโครงสร้างเหล็กและงานประกอบท่อ (ไม่รวมการออกแบบ) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน
 2. ประกาศนียบัตร JSA Grade "H" – (Japan Steel Structure Appraisal Center) จากสมาพันธ์ผู้ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Steel Structure Appraisal Center, Ltd.) ซึ่งทำให้บริษัทสามารถส่งออกงานโครงสร้างเหล็กไปยังประเทศญี่ปุ่นได้
 3. ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิต ISO3834-2 สำหรับงานเชื่อมท่อ ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานงานเชื่อมโลหะ ในระดับสากล
 4. ประกาศนียบัตร OHSAS 18001:2007 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. ประกาศนียบัตร ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม


การที่บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในสินค้าและบริการ ทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า รวมทั้งช่วยยกระดับให้บริษัทสามารถแข่งขันในระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานควบคู่ไปกับคุณภาพผลิตภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องระบบความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา ปรับปรุงและลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้น้อยลงในทุกๆ ปี โดยบริษัทจะต้องรักษาสถิติจำนวนชั่วโมงการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า